Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van school is een afvaardiging van ouders en leerkrachten. De MR van de St. Jozefschool wil een participerend overlegorgaan zijn tussen ouders, leerkrachten en directie, waarbij we ons inzetten voor een optimaal schoolklimaat. We stellen ons proactief, constructief en meedenkend op. We zijn er voor algemene zaken en thema’s die onder de ouders en/of leerkrachten spelen.  Onze kernwaarden zijn:
Samenwerken
Met respect
Betrokken
De MR hecht veel waarde aan open- en gelijkwaardige communicatie tussen MR en directie. De communicatie met de achterban is een belangrijk speerpunt. 
Binnen de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland  (SKBG) is een GMR actief.  Deze heeft een bepalende rol in de medezeggenschap op bovenschools niveau. De Stichting wordt gevormd uit 16 basisscholen, met ieder een eigen MR.  We proberen onze agenda aan te laten sluiten bij de  beleidsagenda van de GMR. Samen kunnen we meer bereiken. 
Onze MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief. De vergaderingen worden gehouden in de school en beginnen om 19.30 uur. Belangstellenden die een vergadering bij willen wonen dienen zich uiterlijk 3 werkdagen van te voren hebben aangemeld per mail  bij de MR. ( mr@jozefaalten.skbg.nl  )
 
In elke vergadering worden als vaste punten besproken:
Vaststelling verslag vorige vergadering
Controle actielijst
Terugkoppeling GMR vergaderingen (eerstvolgende MR vergadering na GMR)

Verder wordt jaarlijks een activiteitenplan gemaakt waarin vaste onderwerpen en speerpunt voor dat schooljaar in een vergaderagenda worden vastgelegd. 
De zittingsduur van de MR leden is (minimaal) 3 jaar. Men kan tot 2 keer toe worden herkozen. Verkiezingen worden georganiseerd via het Nieuwsbrief. Indien een MR lid zich opnieuw verkiesbaar stelt en de maximale zittingsperiode is nog niet voorbij, dan volgt automatisch een nieuwe zittingsperiode, tenzij vanuit de MR of de achterban een bezwaar is kenbaar gemaakt of tegenkandidaten zich verkiesbaar stellen.
Voor actuele informatie verwijzen we naar de bijlagen van deze pagina.
Flyer MR (inclusief contactgegevens)
Activiteitenplan lopend schooljaar (inclusief vergaderschema)
Goedgekeurde notulen van MR vergaderingen van het lopende schooljaar
Agenda voor eerstvolgende vergadering (1 week van te voren) 
Statuten MR / Huishoudelijk regelement 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019:
      
donderdag 27 september 2018        
donderdag 8 november 2018
donderdag 10 januari 2019         
donderdag 21 maart 2019
donderdag 9 mei 2019
donderdag 11 juli 2019
 

Notulen MR 19-3-2018.pdf
Notulen MR 16-4-2018
Notulen MR 05-07-2018
Notulen MR 27-9-2018

Kalender

Omschrijving
23-02-2020
24-02-2020
05-03-2020
16-03-2020
19-03-2020
GA NAAR KALENDER