Menu
Zoeken Annuleer

Zorgcyclus vanuit het Handelingsgericht werken (HGW)

Binnen de school is de intern begeleider verantwoordelijk voor de zorg. Wij werken met een vaste zorgcyclus zoals in onderstaand schema is weergegeven.
Deze cyclus volgen we minimaal twee keer per jaar. Deze cyclus is gebaseerd op de werkwijze van Handelingsgericht werken. Binnen het Handelingsgericht werken staat de volgende vraag centraal : wat heeft deze groep op deze leerling nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen? Wij noemen dit ook wel onderwijsbehoeften. We gaan uit van het positieve; wat zijn de mogelijkheden van een leerling of een groep en zijn/haar omgeving en hoe kunnen we deze mogelijkheden gebruiken?Het rode wiel staat voor de processen binnen de groep. De cyclus begint met waarnemen (observaties, toetsen, gesprekken), begrijpen (clusteren van subgroepen, welke onderwijsbehoeften zijn er), plannen (maken van groepsplannen en het wegzetten binnen de organisatie van de groep) en het realiseren.

Het blauwe wiel staat voor de processen binnen school, ten behoeve van verduidelijking van een verdiepende vraag over een een leerling (leerlingbespreking of intern zorgteam)

Het gele wiel staat voor de processen binnen de school, waar externen bij zijn betrokken. Dit is het geval wanneer er uit overleg blijkt dat observatie of begeleiding van externen nodig is (intern zorgteam of extern zorgteam).

Niveauverschil binnen de groep

Binnen de groep werken we met verschillende subgroepen; 
de groep met leerlingen die verrijkende en of verdiepende stof ontvangt,
de groep leerlingen die aan de basisstof werkt, 
de groep leerlingen die de basisstof verwerkt maar een verlengde instructie nodig heeft.
Daarnaast is het mogelijk dat een leerling op 1 of meerdere vakgebieden aan een eigen programma werkt.

Groepsbespreking

In het schema ziet u ook de groepsbespreking staan. Minimaal twee keer per jaar is er een groepsbespreking. Hierin wordt met name besproken of de doelen van de groep zijn behaald en wat de nieuwe doelen zijn. Er wordt niet te lang stil gestaan bij de leerling als individu. Als er meer vragen zijn over een leerling wordt hij of zij besproken in de leerlingbespreking.

Leerlingbespreking

Minimaal drie keer per jaar is er een leerlingbespreking. De leerlingen waarover nog onduidelijkheden waren tijdens de groepsbespreking, worden dan besproken met de leerkracht en intern begeleider. Ook is de extern begeleider aanwezig (Baukje de Vos vanuit Stichting Brevoordt).

Intern zorgteam

Minimaal vier keer per jaar is er een intern zorgteam. De expertise van een orthopedagoog en extern begeleider (vanuit het samenwerkingsverband) wordt dan ingezet. Samen met ouders, leerkracht en intern begeleider wordt besproken wat de volgende stap is in de begeleiding van een kind en wat hiervoor nodig is. Het kan zijn dat de orthopedagoog wordt ingezet voor verdiepend onderzoek en observatie. Ook de extern begeleider kan worden ingezet voor observatie en advies.

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van start gegaan. Deze wet heeft als doel om kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs te bieden. Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Aan de hand van ons schoolondersteuningsprofiel maken wij duidelijk welke kennis en expertise wij in huis hebben.  Dit profiel is in mei 2017 aangepast aan de huidige stand van zaken. Het profiel kunt u openen door op  deze link te klikken. Wilt u meer informatie over Passend onderwijs? Dan kunt u dit vinden op www.passendonderwijs.nl

Samenwerkingsverband Oost Achterhoek

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Dit samenwerkingsverband is één van de 75 samenwerkingsverbanden in Nederland. Aangesloten zijn alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.
Om de doelstellingen van de Wet op Passend Onderwijs te realiseren, werkt het samenwerkingsverband aan de volgende doelstellingen:
            - de beschrijving van de basisondersteuning voor alle scholen
            - het inrichten van een efficiënt netwerk van onderwijsvoorzieningen om alle kinderen die recht op onderwijs
              hebben ook een lesplaats te kunnen bieden
            - een goede samenwerking met de gemeenten en andere partners
            - het inzetten van de financiële middelen voor de ondersteuning van leerlingen en de verantwoording daarvan
            - het inrichten van een efficiënte ondersteunings- en toewijzingsstructuur

Alle inhouden, plannen en begrotingen staan beschreven in het Ondersteuningsplan van het s.w.v. Oost Achterhoek. U vindt dat plan op de site van het samenwerkingsverband : www.swvoostachterhoek.nl 

Extern zorgteam (Z.A.T.T.)

Om vragen van de scholen op te kunnen pakken (adviesfunctie) en om leerlingen toe te leiden naar passende speciale onderwijsplekken (toewijzingsfunctie) is er op het niveau van het samenwerkingsverband een Zorg Advies- en ToewijzingsTeam  (Z.A.T.T.) actief.
De informatie over het Z.A.T.T. vindt u op de site van het s.w.v. Oost Achterhoek.

Ook ouders kunnen advies vragen aan het Z.A.T.T. In alle gevallen wordt er dan vanuit gegaan dat ouders en school ergens samen niet uitkomen.

 

Om de toegang tot het samenwerkingsverband eenduidig en gemakkelijk te maken, kan er voor informatie en aanmelding gebeld of gemaild worden met het Regionaal AanmeldPunt (R.A.P.). De contactgegevens zijn 0543-512593 of via rap@swvoostachterhoek.nl.
Dit aanmeldpunt staat open voor vragen van onderwijscollega’s, onderwijspartners en ouders.

 

De zorg staat nog uitgebreider omschreven in het zorgdocument van de school. Deze wordt ieder jaar aangepast. Door op de link hiernaast te klikken, kunt u dit document openen. Zorgdocument 072016.doc

 

 

Kalender

Omschrijving
23-02-2020
24-02-2020
05-03-2020
16-03-2020
19-03-2020
GA NAAR KALENDER