Menu
Zoeken Annuleer

Documentatie

Verlof aanvragen

Er kunnen omstandigheden zijn waarvoor kinderen vrij van school kunnen krijgen. Hierbij moet u denken aan verhuizing, bijwonen van een huwelijk, overlijden, ambts- of huwelijksjubileum.
Daarnaast kan buiten de vakanties (of vrije dagen) verlof worden verleend door de directeur van de school. Dit kan echter alleen indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders of verzorgers het niet toelaat dat men binnen de schoolvakantie met vakantie gaat.
Wilt u verlof aanvragen, kunt u hieronder de formulieren "aanvraag verlof"  en "werkgeversverklaring verlof" vinden. U kunt de ingevulde formulieren inleveren bij de leerkracht of administratie. U krijgt deze dan z.s.m., al dan niet getekend voor akkoord, terug.

Regelgeving omtrent verlof 001.jpg

aanvraag verlof.pdf

werkgeversverklaring verlof.pdf ( in te vullen bij vakantie buiten de schoolvakanties)

Flyers van de groepen, de OV en MR

Iedere groep, de MR en de OV hebben hun eigen informatie-flyer. Hierin wordt uitgelegd wat de werkwijze en de regels zijn binnen de groepen, de MR en de OV.
Hieronder kunt u de groepsflyers en de flyers van de MR en OV openen.

 

Flyer St. Jozef 2019-2020

flyer O.V. 2019-2020

flyer MR 2018-2019.pdf

flyer groepen 1-2 2019-2020

flyer groep 3 2019-2020

Flyer groep 4 2019 2020

Flyer groep 5 2019-2020

Flyer groep 6 2019-2020

flyer groep 7 2019-2020

flyer groep 8 2019-2020

Missie, visie en kernwaarden

Om als een écht team te werken is een gezamenlijke visie erg belangrijk. In het schooljaar 2015-2016 hebben we onze missie, visie en kernwaarden opnieuw geformuleerd. De komende jaren zal dit missie-visie stuk de leidraad zijn voor onze ontwikkeling als school. 
 
Klik hier om een samenvatting van onze missie-en visie te lezen

Klik hier om onze missie, visie en kernwaarden te lezen

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Protocol gedrag en veiligheid

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde protocol gedrag en veiligheid. 
Klik hier om het protocol gedrag en veiligheid van onze school te downloaden.

Een samenvatting van dit protocol vindt u hier
Het SKBG-beleid betreffende schorsing en verwijdering vindt u hier

Protocol medische handelingen

Het Protocol medische handelingen vindt u hier

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Bbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor:

- Versterking en uitbreiding van privacyrechten;

- Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

- Mogelijkheid tot het opleggen van stevige boetes.

SKBG is een proces gestart om ervoor te zorgen dat de gegevens van u én uw kinderen - ook onder de nieuwe AVG - beveiligd blijven.  Klik voor meer informatie over AVG op de volgende link:  informatiefilmpje AVG

Stappenplan klachtenregeling SKBG

In het stappenplan klachtenregeling van de SKBG vindt u de procedure die gevolgd kan worden bij klachten over de school, leerkracht of organisatie. Het stappenplan vindt u hier. De contactpersoon op de St. Jozef bij klachten is Rianne Groot-Wassink.

De klokkenluidersregeling, een regeling van de SKBG voor melden van misstanden, vindt u hier

Kalender

Omschrijving
23-02-2020
24-02-2020
05-03-2020
16-03-2020
19-03-2020
GA NAAR KALENDER